SetClonePrimary TraitIntermediate pressureHigh pressureReaction Type
1st Exposure2nd Exposure1st Exposure2nd Exposure
Eva.-1Eva.-2Eva.-3Eva.-1Eva.-2Eva.-3Eva.-1Eva.-2Eva.-3Eva.-1Eva.-2Eva.-3
1CIP370116TPS3.915.642.23.637.259.368.984.485.6Susceptible
1CIP370119TPS2.26.721.18.549.561.756.791.195.6Susceptible
1CIP370120TPS4.40000000000000128.946.7Highly Susceptible
1CIP370121TPS4.40000000000000120.646.7Highly Susceptible
1CIP370122TPS4.4000000000000017.828.96.74066.781.192.297.8Susceptible
1CIP370123TPS2.27.8208.152.762.384.492.297.8Susceptible
1CIP377744.2LB4.40000000000000117.831.75.140.456.375.696.7100Susceptible
1CIP382150.16LB3.38.30000000000000217.85.330.958.747.877.883.3Susceptible
1CIP384298.56LB4.40000000000000113.944.46.552.760.384.491.198.9Highly Susceptible
1CIP385524.9LB3.98.30000000000000237.8861.16957.877.883.3Susceptible
1CIP385556.4LB7.823.951.1Highly Susceptible
1CIP386039.17LB5.612.237.81249.374.375.682.286.7Susceptible
1CIP387091.37LB6.712.233.36.936.75465.686.7100Susceptible
1CIP387096.2LB3.35.616.76.758.265.355.677.885.6Susceptible
1CIP387164.4LB4.4000000000000018.93011.749.96674.491.193.3Susceptible
1CIP387170.16LB1.76.116.710.759.360.775.691.7100Susceptible
1CIP387170.9LB5.68.933.33.747.55333.364.491.1Susceptible
1CIP387205.5LB7.28.925.64.138.75855.683.387.8Susceptible
1CIP387334.5LB513.334.4551.165.768.987.891.1Susceptible
1CIP388611.22Virus7.247.858.9Highly Susceptible
1CIP388615.22Virus4.40000000000000136.750Highly Susceptible
1CIP388972.22Virus5.633.363.3Highly Susceptible
1CIP389746.2LB52041.1Highly Susceptible
1CIP390637.1Virus7.211.135.63.445.354.474.483.393.3Susceptible
1CIP391137.7LB5.621.143.3Highly Susceptible
1CIP391464.6LMF59.4405.322.158.361.177.886.7Susceptible
1CIP391683.29LB5.62555.6Highly Susceptible
1CIP391691.96LB3.911.133.34.147.75383.393.394.4Susceptible
1CIP392047.19LB4.4000000000000018.929.411.550.46966.778.988.9Susceptible
1CIP392730.2Virus7.224.450Highly Susceptible
1CIP392797.22Virus7.237.855.6Highly Susceptible
1CIP392823.4Virus9.436.151.1Highly Susceptible
1CIP392826.4LMF7.231.161.1Highly Susceptible
1CIP393079.4LB6.116.735.610.460.167.355.68083.3Susceptible
1CIP393651.5LMF4.40000000000000112.822.85.235.2466074.484.4Susceptible
1CIP395192.1Virus7.832.277.8Highly Susceptible
1CIP395193.1Virus5.62052.2Highly Susceptible
1CIP395193.4Virus3.911.731.18.30000000000000264.363.376.79096.7Highly Susceptible
2CIP385558.8RKN8.30000000000000228.348.3Highly Susceptible
2CIP385561.124RKN5.815202.921.746.35.929.456.7Susceptible
2CIP389447.5Virus523.338.3Highly Susceptible
2CIP390663.8Virus1041.758.3Highly Susceptible
2CIP391002.6LB8.30000000000000226.758.3Highly Susceptible
2CIP391011.17LB7.523.331.7Highly Susceptible
2CIP391207.2Virus523.341.7Highly Susceptible
2CIP391580.30LB16.74081.7Highly Susceptible
2CIP391846.5Virus13.343.360Highly Susceptible
2CIP391904.14RKN5.828.336.7Highly Susceptible
2CIP391905.13RKN58.300000000000002202.320.944.26.742.971.3Susceptible
2CIP392633.54LB255071.7Highly Susceptible
2CIP392633.64LB10.831.760Highly Susceptible
2CIP392637.10LB102043.3Highly Susceptible
2CIP392640.18LB59.2152.26.119.33.711.814.7Resistant
2CIP392657.8LB8.30000000000000226.750Highly Susceptible
2CIP392661.18LB518.333.3Highly Susceptible
2CIP392822.3Virus511.729.2216.358.39.242.960.5Highly Susceptible
2CIP393077.159LB51018.33.315.341.723.366.182.3Susceptible
2CIP393077.54LB13.328.360Highly Susceptible
2CIP393085.5LB59.221.727.919.88.533.265Moderately Resistant
2CIP393220.54LB57.57.55.514.436.112.649.774.3Susceptible
2CIP393242.50LB510153.711.329.311.164.786Moderately Resistant
2CIP393248.55LB6.72535Highly Susceptible
2CIP393280.57LB557.52.812.7536.326.365Moderately Resistant
2CIP393280.64LB1014.212.55.116.759.95.533.357.3Moderately Resistant
2CIP393339.242LB59.2256.313.950.1753.976.3Susceptible
2CIP393371.157LB2.59.29.23.717.938.913.856.380Susceptible
2CIP393371.159LB521.745Highly Susceptible
2CIP393371.58LB515252.611.9389.453.373.9Susceptible
2CIP393385.39LB8.30000000000000236.733.3Highly Susceptible
2CIP393385.47LB524.230Highly Susceptible
2CIP393595.1Virus9.233.341.7Highly Susceptible
2CIP394034.7Virus7.54056.7Highly Susceptible
2CIP394199.2LMF12.526.738.3Highly Susceptible
2CIP394223.1LMF9.226.738.3Highly Susceptible
2CIP394223.13LMF7.521.738.3Highly Susceptible
2CIP394223.17LMF7.52530Highly Susceptible
2CIP394881.8Virus6.731.750Highly Susceptible
2CIP395193.6Virus7.533.348.3Highly Susceptible
2CIP395194.9Virus8.3000000000000022548.3Highly Susceptible
2CIP395195.7Virus9.23051.7Highly Susceptible
2CIP395196.4Virus7.52541.7Highly Susceptible
2CIP395197.5Virus8.30000000000000226.741.7Highly Susceptible
2CIP396284.1Virus31.78093.3Highly Susceptible
2CIP396285.1Virus5.831.756.7Highly Susceptible
2CIP396286.6Virus9.233.348.3Highly Susceptible
2CIP396286.7Virus9.231.778.3Highly Susceptible
2CIP595006.1TPS6.721.735Highly Susceptible
2CIP595007.14TPS5.821.735.8Highly Susceptible
2CIP595007.2TPS7.521.731.7Highly Susceptible
2CIP595021.2TPS9.243.365Highly Susceptible
2CIP595022.2TPS9.231.745Highly Susceptible
2CIP595049.16TPS9.281.785Highly Susceptible
2CIP596002.7TPS9.226.750Highly Susceptible
2CIP596006.41TPS8.30000000000000226.743.3Highly Susceptible
2CIP596007.9TPS512.521.73.912.56212.452.366.3Susceptible
2CIP596008.27TPS14.23566.7Highly Susceptible
2CIP596013.17TPS5.823.333.3Highly Susceptible
2CIP596013.25TPS1026.730Highly Susceptible
2CIP596013.29TPS7.531.748.3Highly Susceptible
2CIP596013.38TPS7.52053.3Highly Susceptible
2CIP596018.1TPS523.336.7Highly Susceptible
2CIP596030.1TPS55.820.81.21.915.110.330.356.3Moderately Resistant
2CIP596063.2TPS8.30000000000000231.745Highly Susceptible
2CIP596066.3TPS8.3000000000000023556.7Highly Susceptible
2CIP597035.3TPS57.5203.515.325.32.212.118Highly Resistant
2CIP693648.1PreBreeding521.733.3Highly Susceptible
2CIP694474.15PreBreeding521.745Highly Susceptible
2CIP694474.30PreBreeding6.712.510.82.59.951.27.545.470.7Susceptible
2CIP694474.41PreBreeding5.821.743.3Highly Susceptible
2CIP694474.48PreBreeding10.836.753.3Highly Susceptible
3CIP380011.12LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 46.783.396.1Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP381381.13LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 35.67087.8Pend Pend Pend Susceptible
3CIP381381.9LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.77092.2Pend Pend Pend Susceptible
3CIP391919.3BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 5076.193.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP391930.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.175.692.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP391931.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.276.796.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP392285.72BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.786.798.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP392617.54LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 44.466.183.3Pend Pend Pend Susceptible
3CIP393073.179LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.276.790.6Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP393073.197LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 39.471.190.6Pend Pend Pend Susceptible
3CIP393083.2LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 44.498.9100Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP393228.67LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 31.75077.2Pend Pend Pend Moderately Resistant
3CIP393280.82LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.26080.6Pend Pend Pend Susceptible
3CIP393349.68LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 4068.988.3Pend Pend Pend Susceptible
3CIP393371.164LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.178.395.6Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP393382.44LBPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.770.690.6Pend Pend Pend Susceptible
3CIP394895.7BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 4582.899.4Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394902.4BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 63.387.298.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394903.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 51.182.2100Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394903.3BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 49.470.688.3Pend Pend Pend Susceptible
3CIP394903.5BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 47.869.482.8Pend Pend Pend Susceptible
3CIP394904.17BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 52.285.698.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394904.20BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 4577.892.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394904.9BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 57.290.698.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394905.12BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 46.782.296.1Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394905.8BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 50.685.696.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394906.6BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 56.787.297.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394907.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 31.760.681.1Pend Pend Pend Susceptible
3CIP394907.3BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 44.472.495Pend Pend Pend Susceptible
3CIP394908.13BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 39.490.699.4Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP394909.2BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 47.887.8100Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP395432.51VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 48.38093.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP395438.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 4576.191.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP395443.103BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.173.982.2Pend Pend Pend Susceptible
3CIP395445.16BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 6086.7100Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP395446.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 61.78599.4Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP395447.24BWPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.178.393.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP397077.16VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.181.797.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP397196.8VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 4583.999.4Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP690005.10PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 3580.697.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
3CIP694474.16PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 32.252.287.8Pend Pend Pend Susceptible
3CIP694474.9PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 28.952.274.4Pend Pend Pend Susceptible
4CIP385499.11PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 2580.693.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP389468.3VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.191.1100Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP391180.6VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 68.392.898.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP391533.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.88599.4Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP391724.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.783.998.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392025.7VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 50.687.2100Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392032.2VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 48.978.995.6Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392739.4VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 43.980.698.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392740.4VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 41.778.998.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392745.7VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 40.680.696.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392759.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 35.67083.9Pend Pend Pend Susceptible
4CIP392820.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.281.793.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392821.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.275.693.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP392824.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 34.471.790.6Pend Pend Pend Susceptible
4CIP393536.13virusPend Pend Pend Pend Pend Pend 54.482.298.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP393612.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 37.871.788.9Pend Pend Pend Susceptible
4CIP393613.2VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 40.678.993.9Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP393614.3VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 31.162.895.6Pend Pend Pend Susceptible
4CIP393615.6VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 33.981.195.6Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP393617.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 38.37596.1Pend Pend Pend Susceptible
4CIP393708.31VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 39.468.988.9Pend Pend Pend Susceptible
4CIP394611.112VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 31.77595Pend Pend Pend Susceptible
4CIP394613.139VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 32.878.398.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP394613.32VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 38.979.496.1Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP394614.117VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 3080.691.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397006.18VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 53.982.295.6Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397016.7VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 38.379.496.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397029.21VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.779.491.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397055.2VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 39.472.896.7Pend Pend Pend Susceptible
4CIP397060.19VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 38.380.696.7Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397065.2VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 35.678.393.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397065.28VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 45.686.797.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397067.2VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 30.668.385.6Pend Pend Pend Susceptible
4CIP397069.11VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 31.77591.1Pend Pend Pend
4CIP397069.5VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 28.961.785.6Pend Pend Pend Susceptible
4CIP397073.7VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 46.190.6100Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397079.26VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 33.376.192.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP397079.6VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 33.371.186.7Pend Pend Pend Susceptible
4CIP397100.9VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 57.87597.8Pend Pend Pend Susceptible
4CIP397196.3VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend 34.473.382.8Pend Pend Pend Susceptible
4CIP500052.2TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 30.67599.4Pend Pend Pend Susceptible
4CIP500056.36TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 29.477.297.2Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP500138.9TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 33.972.295Pend Pend Pend Susceptible
4CIP500139.5TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 33.967.283.3Pend Pend Pend Susceptible
4CIP500140.1TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.178.385.6Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP501034.2TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 30.675.695Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP501049.3TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 30.672.896.1Pend Pend Pend Susceptible
4CIP501064.41TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 3067.283.3Pend Pend Pend Susceptible
4CIP598264.20TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend 36.777.298.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP693727.1PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 26.787.8100Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP694474.43PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 22.863.390Pend Pend Pend Susceptible
4CIP694474.64PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 33.386.198.3Pend Pend Pend Highly Susceptible
4CIP780630PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend 31.174.479.4Pend Pend Pend Susceptible
5CIP385558.2RKNPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP385558.4RKNPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391004.18LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391046.14LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391047.34LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391058.175LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391065.69LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391065.81LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391583.25LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391585.167LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391585.179LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391585.5LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391905.10RKNPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP391918.4BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392278.19BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392289.34BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392634.49LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392634.52LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392637.27LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392639.34LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392650.12LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP392657.171LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393075.54LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393077.162LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393079.24LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393084.31LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393227.66LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393280.83LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393284.39LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP393385.57LBPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP394223.5LMFPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP394600.52VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP394899.5BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP394903.6BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP394904.21BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP395434.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP395436.8VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP395444.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP395448.1BWPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP396311.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397012.22VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397036.7VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397039.51VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397039.53VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397044.25VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397073.16VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397098.12VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397099.4VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP397197.9VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP398211.35VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP399101.1VirusPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP598177.21TPSPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
5CIP694474.33PreBreedingPend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend Pend
SetCloneCIP NumberIntermediate pressureHigh pressureReaction Type
1st Exposure2nd Exposure1st Exposure2nd Exposure
Eva.-1Eva.-2Eva.-3Eva.-1Eva.-2Eva.-3Eva.-1Eva.-2Eva.-3Eva.-1Eva.-2Eva.-3
1Susceptible 4.4000000000000018.917.26.132.470.844.468.984.2 Susceptible
1Very Susceptible 8.142.462.612.371.785.77091.7100 Very Susceptible
2Susceptible 6.716.738.32.3920.71517.951.7 Susceptible
2Very Susceptible 13.348.3605.627.363.329.577.286 Very Susceptible
3Moderately resistant CIP386768.10 39.270.683.1 Susceptible
3Very Susceptible CIP720043 51.184.297.8 Highly Susceptible
4Moderately resistant CIP386768.10 28.674.285 Susceptible
4Susceptible CIP380389.1 32.878.392.8 Highly Susceptible
4Very Susceptible CIP720043 3581.195.6 Highly Susceptible
5Moderately resistant CIP386768.10
5Very Susceptible CIP720043
Labels
  • None
ir arriba